Statut

 

 

STATUT

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ STĘŻYCY

 

Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

na  Walnym Zgromadzeniu Członków

w dniu 27 lipca 2013r.

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy zwane dalej Towarzystwem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 89.20.104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.Nazwa Towarzystwa jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządowym i trwałym zrzeszeniem w celach niezarobkowych.

 

§ 3

Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz, z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

 

§ 4

Siedziba władz Towarzystwa mieści się przy ulicy Rekreacyjnej 1, 08-540 Stężyca.

 

§ 5

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

2. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w ramach służących realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

10.32.Z    Produkcja soków z owoców i warzyw10.39.Z    Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw10.71.Z    Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 47.11.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 47.29.Z    Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.91.Z    Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet56.10.A    Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, w tym sprzedaż alkoholu56.21.Z    Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)56.29.Z    Pozostała usługowa działalność gastronomiczna56.30.Z    Przygotowywanie i podawanie napojów, w tym napojów alkoholowych77.21.Z    Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego79.12.Z    Działalność organizatorów turystyki79.90.B    Działalność w zakresie informacji turystycznej79.90.C    Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana82.30.Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, w tym szkoleń i konferencji85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych85.59.A    Nauka języków obcych85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane90.02.Z    Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, w tym organizacja koncertów, festynów i festiwali93.29.Z    Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

§ 6

Towarzystwo może używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 7

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.Decyzję o przystąpieniu do krajowych i międzynarodowych organizacji podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.Przynależność Towarzystwa do innych organizacji nie może naruszać zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną i nie może być sprzeczna ze statutem Towarzystwa.

 

§ 8

Czas trwania Towarzystwa nie jest ograniczony.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 9

Celem działania Towarzystwa jest:

1)      Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Stężycy.

2)      Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 

§ 10

1. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

1)      Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych, związanych z rozwojem Stężycy.

2)      Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Stężycy.

3)      Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

4)      Działalność na rzecz propagowania wiedzy o historii Stężycy.

5)      Prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności redagowanie i wydawanie pism, gazetek i ulotek oraz publikacji dotyczących historii Stężycy.

6)      Aktywną walkę z bezrobociem.

7)      Organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy, prowadzenie pośrednictwa pracy.

8)       Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie prywatnej przedsiębiorczości na terenie Stężycy.

9)      Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, konkursów, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w celu integracji różnych środowisk społecznych wokół zagadnień rozwoju Stężycy.

10)  Prowadzenie programów stypendialnych, organizowanie kursów, szkoleń, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu w nauce, korepetycji, kursów języków obcych, kursów komputerowych, świadczenie pomocy w zakresie powstawania różnego rodzaju kółek zainteresowań.

11)  Promocję talentów dzieci wybitnie uzdolnionych wywodzących się ze Stężycy.

12)  Działalność na rzecz rozwoju aktywności turystycznej Stężycy.

13)  Dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie dzieci i młodzieży.

14)  Upowszechnianie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym.

15)  Kreowanie postaw patriotycznych oraz zasad moralnych i etycznych.

16)  Wprowadzenie młodzieży w zagadnienie życia gospodarczego, wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności oraz przedsiębiorczości.

17)  Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego.

18)  Wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do popularyzacji idei samorządności, działania na rzecz zwiększenia aktywności i mobilności społecznej.

19)  Wydawanie oświadczeń w sprawach dotyczących gminy.

20)  Działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości mieszkańców Stężycy.

21)  Działalność na rzecz ochrony środowiska oraz naturalnego krajobrazu Stężycy.

22)  Organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

23)  Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.

24)  Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.

2. Towarzystwo w celu realizacji powyższych celów tworzyć może zespoły zadaniowe.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwo.

 

§ 12

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)      członków zwyczajnych,

2)      członków wspierających,

3)      członków honorowych.

 

§ 13

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualna. Osoba prawna działa w Towarzystwie poprzez swojego przedstawiciela. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

1)      Czynnego i biernego prawa wyborczego.

2)      Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Towarzystwa.

3)      Zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Towarzystwa o skreśleniu z listy członków.

 

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)      Szerzenia idei Towarzystwa i aktywnego realizowania jego celów statutowych.

2)      Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.

3)      Dbania o dobre imię Towarzystwa.

4)      Regularnego opłacenia składek i innych świadczeń na rzecz Towarzystwa.

§ 15

Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt 2 i 3.

 

§ 16

Za usługi dla Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków na wiosek Zarządu może przyznać honorowe członkowstwo w Towarzystwie. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w § 14 ust. 2 pkt 4.

 

§ 17

Członkowstwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

1)      Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.

2)      Śmierci członka Towarzystwa lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

3)      Skreślenie z listy członków może nastąpić z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok.

4)      Wykluczenia z powodu działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Towarzystwa.

 

 

 

Rozdział IV

Organy Towarzystwa

 

§ 18

Władzami Towarzystwa są:

1)      Walne Zgromadzenie Członków,

2)      Zarząd,

3)      Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwały Zarządu Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). W przypadku równej ilości głosów, głos Prezesa liczy się podwójnie. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ⅔ ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniony poprzez dokooptowanie jednego członka Zarządu przez Zarząd lub jednego członka Komisji Rewizyjnej przez Komisję Rewizyjną. Ilość dokooptowanych członków nie może przekraczać 50 % składu odpowiedniego organu. W takim przypadku zostaną przeprowadzone wybory na nieobsadzone stanowiska.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§ 21

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)      z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

 

§ 22

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5. Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Towarzystwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1)      Zarząd,

2)      Komisja Rewizyjna,

3)      ⅓ członków Towarzystwa.

O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie, i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut, po pierwszym terminie. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

1)      uchwalenie statutu i jego zmian,

2)      uchwalenie regulaminów władz Towarzystwa,

3)      wybór i odwołanie członków władz Towarzystwa,

4)      wybór i odwołanie Prezesa Zarządu,

5)      wybór i odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

6)      rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,

7)      ustalanie wysokości składek członkowskich,

8)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego,

9)      podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa przez Zarząd,

10)  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,

11)  inne wynikające z niniejszego statutu.

 

§ 24

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:

1)      z własnej inicjatywy, na podstawie uchwały,

2)      na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)      na pisemny wniosek co najmniej ⅓ ogólnej liczby członków zwyczajnych.

Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonych ust. 1 pkt 2 i 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało powołane.

 

Zarząd

 

§ 25

Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa.Zarząd składa się z 9 – 15 członków. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 26

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

2)      podejmowanie działań i inicjatyw umożliwiających realizację statutowych celów Towarzystwa,

3)      ustalanie budżetu Towarzystwa,

4)      sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,

5)      podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego,

6)      podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa do kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie Członków,

7)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

8)      podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,

9)      rozstrzyganie sporów zaistniałych między członkami na tle ich działalności w Towarzystwie,

10)  składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

11)  uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków.

 

§ 28

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1)      Kontrola całokształtu działalności Towarzystwa.

2)      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie wyjaśnień.

3)      Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu.

4)      Zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.

5)      Składania na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Towarzystwa.

6)      Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa.

 

§ 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa.Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Towarzystwa złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spaw.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkiem Zarządu.Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane procesowym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

 

§ 30

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 31

Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

1)      składki członkowskie,

2)      darowizny, zapisy i spadki,

3)      wpływy z dzielności statutowej Towarzystwa (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Towarzystwa),

4)      dotacje.

5)      dochody z działalności gospodarczej

Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rok obrotowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca.

 

§ 32

Towarzystwo może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 33

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie prawa i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa oraz skarbnika Towarzystwa lub wiceprezesa oraz skarbnika Towarzystwa.Do ważności innych niż finansowe pism wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu: prezesa i wiceprezesa lub prezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu lub wiceprezesa i upoważnionego pisemnie przez Zarząd innego członka Zarządu.

 

§ 34

Zabrania się:

1)      Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Towarzystwa w stosunku do członków, członków władz, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

2)      Przekazywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3)      Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celów określonych w niniejszym statucie.

4)      Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

 

§ 35

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków zapada większością ⅔ głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. Uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością ⅔ głosów uprawnionych do głosowania członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa nie uregulowanych w statucie mają zastosowania odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 89.20.104 z późn. zm.).

 

Zmiany w statucie zostały zatwierdzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa Przyjaciół Stężycy w dniu 2 czerwca 2013r.

Zobacz również