W Dolinie Środkowej Wisły

Ostoja unikalnych gatunków ptaków, zwierząt i roślin. To tu Wisła zachowała swój naturalny charakter z licznymi wyspami i starorzeczami. Prawdziwie sielski krajobraz tworzą porośnięte zaroślami wikliny brzegi rzeki, łąki i pastwiska. Na niektórych odcinkach ocalały fragmenty nadrzecznych lasów wiązowych, wierzbowych i topolowych.

Ze względu na niepowtarzalne walory przyrodnicze znaczna część wysp została objęta ochroną rezerwatową lub włączona w obszary chronionego krajobrazu. Stężyca znajduje się w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Środkowej Wisły". Zaobserwowano tu ok. 300 gatunków, z których prawie połowa zakłada gniazda. Wśród nich są bardzo rzadkie gatunki, które znalazły się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt m.in. ostrygojad, sieweczka obrożna i ohar. Dla rybitwy białoczelnej i mewy pospolitej to najważniejsze lęgowisko w Polsce. To także ulubione miejsce kolorowej zięby, mazurka i pliszki siwej. Dolina Środkowej Wisły jest korytarzem migracyjnym dla krzyżówek, czapli siwych i bociana czarnego, którego można spotkać nawet w stadzie kilkudziesięciu osobników. W zimie pojawiają się tu gągoły, nurogęsi i bielaczki.
Dolina Środkowej Wisły to jednak nie tylko ptasie królestwo. Można tu spotkać m.in. kumaka nizinnego i miętusa, a także ciekawe gatunki owadów jak czerwończyk nieparek i paź żeglarz. Równie bogaty jest świat roślin. Niepowtarzalny nadwiślański klimat tworzą stare wierzby i topole, a także głogi, dzikie róże, czeremcha, a także bujna roślinność łęgowa. Do najcenniejszych gatunków należy storczyk lipiennik Loesela.

Fakt, że kompleks Wyspa Wisła znajduje się na terenie obszaru Natura 2000, gwarantuje niepowtarzalną okazję do obcowania z dziewiczą przyrodą. To jedna z największych atrakcji tych terenów. Dzięki projektowi „Starorzecze Wisły – Aktywna Rekreacja w Stężycy”, który był odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności i wypełnił turystyczną niszę starorzecze uniknęło całkowitej degradacji i stało się dostępne dla turystów.

Zobacz również